discuz如何修改站内搜索“请输入搜索内容” 的文字?

在使用discuz 时,搜索框里面显示是“请输入搜索内容”,如果输入文字,那么文字就自动消失了。

如果要修改文字,有两个地方:

1、source/language/lang_template.php

  'enter_content' => '请输入搜索内容',

语言包内容,删除掉。

2、static/js/common.js

	searchtxt.className = tclass + ' xg1';
	searchtxt.onfocus = function () {
		if(searchtxt.value == '请输入搜索内容') {
			searchtxt.value = '';
			searchtxt.className = tclass;
		}
	};
	searchtxt.onblur = function () {
		if(searchtxt.value == '' ) {
			searchtxt.value = '请输入搜索内容';
			searchtxt.className = tclass + ' xg1';
		}
	};
	if(!$(searchform + '_type_menu')) return false;
	var o = $(searchform + '_type');
	var a = $(searchform + '_type_menu').getElementsByTagName('a');
	for(var i=0; i<a.length; i++){
		if(a[i].className == 'curtype'){
			o.innerHTML = a[i].innerHTML;
			$(searchform + '_mod').value = a[i].rel;
		}
		a[i].onclick = function(){
			o.innerHTML = this.innerHTML;
			$(searchform + '_mod').value = this.rel;
		};
	}
}

function searchFocus(obj) {
	if(obj.value == '请输入搜索内容') {
		obj.value = '';
	}
}

这个是为了实现如果输入文字,提示文字消失的效果…有3个地方,也要修改。

3、更新缓存。看效果。

评论已关闭